Vedtægter

Vedtægter for Rafiki ApS

1. NAVN  

1.1 Selskabets navn er Rafiki ApS.  

2. FORMÅL  

2.1 Selskabets formål er at bidrage til en mere lige fordeling af verdens ressourcer. For at skabe bedre udviklings- og arbejdsmuligheder i Afrika og øvrige udviklingslande vil selskabet sælge varer i Danmark, som produceres og forarbejdes i Afrika. Selskabet vil i vidt omfang inddrage producenterne i driften af virksomheden. Selskabet skal registreres som en socialøkonomisk virksomhed, og selskabets overskud skal reinvesteres i virksomheden og/eller doneres til almenvelgørende formål i Afrika og øvrige udviklingslande.  

3. SELSKABETS KAPITAL  

3.1 Selskabets kapital er på nominelt DKK 40.000 fordelt i kapitalandele á DKK 1,00 eller multipla heraf.  

3.2 Der udstedes ikke ejerbeviser. Selskabets kapitalandele er ikke-omsætningspapirer. De skal være noteret på navn i selskabets ejerbog.  

3.3 Der gælder følgende indskrænkninger i kapitalandelenes omsættelighed: Enhver overgang af kapitalandele kræver forudgående samtykke fra bestyrelsen.  

3.4 Ingen kapitalandele har særlige rettigheder, og ingen kapitalejer er pligtig at lade sine kapital-andele indløse, jf. dog selskabslovens § 70.  

3.5 Ved forhøjelse af selskabskapitalen har kapitalejerne forholdsmæssig fortegningsret til de nye kapitalandele.  

3.6 Selskabets ejerbog skal være tilgængelig for alle selskabets kapitalejere.  

4. GENERALFORSAMLING  

4.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og disse vedtægter fastsatte grænser. Kapitalejernes beslutninger på generalforsamlingen kan konkret træffes under fravigelse af form- og fristkrav i lovgivningen og vedtægten, såfremt samtlige kapitalejere er enige herom, jf. selskabslovens § 76.  

4.2 Selskabets generalforsamlinger afholdes på selskabets hjemsted.  

4.3 Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at det reviderede årsregnskab og den godkendte årsrapport kan indsendes til og er modtaget i Erhvervsstyrelsen inden for indsendelsesfristen i årsregnskabsloven.

4.4 Ordinær generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen tidligst fire (4) uger og senest to (2) uger før generalforsamlingen ved almindeligt brev, pr. e-mail eller anden betryggende måde til alle i ejerbogen noterede kapitalejere.  

4.5 Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen og angive det væsentligste indhold af eventuelle forslag til vedtægtsændringer samt i øvrigt opfylde kravene i selskabslovens § 96.  

4.6 Enhver kapitalejer har ret til at få et bestemt emne optaget på dagsordenen til den ordinære generalforsamling.  

4.7 Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt emne kan forlanges indkaldt af hver kapitalejer uanset ejerandel. Indkaldelse hertil skal ske senest to (2) uger efter, at skriftlig begæring er modtaget af bestyrelsen. Ekstraordinær generalforsamling skal desuden afholdes efter generalforsamlingens eller bestyrelsens beslutning eller revisors begæring.  

5. DAGSORDEN  

5.1 Senest to (2) uger før generalforsamlingen skal dagsordenen, årsrapporten med revisionspåtegning og de fuldstændige forslag fremsendes til kapitalejerne.  

5.2 Dagsordenen for ordinær generalforsamling skal omfatte:  

  1. Valg af dirigent  
  2. orelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse  
  3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport  
  4. Valg af medlemmer til bestyrelsen  
  5. Valg af revisor  
  6. Indkomne forslag  
  7. Eventuelt  

6. BESLUTNINGER  

6.1 På generalforsamlingen giver hvert kapitalandelsbeløb på nominelt DKK 1,00 én stemme.  

6.2 De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal, for så vidt der ikke efter lovgivningen eller disse vedtægter kræves særlig stemmeflertal.  

6.3 Til vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægterne, eller om selskabets opløsning kræves, at beslutningen vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede selskabskapital. 

6.4 Over det på generalforsamlingen passerede indføres et beslutningsreferat i selskabets forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten samt af selskabets bestyrelse.  

7. LEDELSE  

7.1 Selskabet ledes af en bestyrelse på 3-5 medlemmer. Bestyrelsen vælges for et (1) år ad gangen, men kan genvælges. Bestyrelsen oppebærer ikke vederlag  

7.2 Bestyrelsen vælger selv sin formand og fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er repræsenteret.  

7.3 Der føres en autoriseret forhandlings- og beslutningsprotokol over de møder som bestyrelsen afholder. Protokollen underskrives af de i mødet deltagende bestyrelsesmedlemmer.  

7.4 Bestyrelsen ansætter en direktør til at lede selskabets daglige anliggender.  

8. TEGNINGSREGEL  

8.1 Selskabet tegnes af direktøren eller af bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse. 

9. REGNSKAB OG REVISION  

9.1 Selskabets regnskabsår går fra den 1. januar til den 31. december. Første regnskabsår går fra stiftelsen til den 31. december 2023.  

9.2 Selskabets årsrapport opgøres på overskuelig måde under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultat.  

9.3 Såfremt lovgivning kræver revision, eller det på generalforsamlingen besluttes, at selskabets årsregnskab skal revideres, skal årsregnskaber revideres af en af generalforsamlingen valgt godkendt revisor, som vælges for 1 år ad gangen.  

Således vedtaget på selskabets stiftende generalforsamling den 7. juli 2022.